อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน ลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ลงทะเบียนปกติ
๑๖ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
ลงทะเบียนหน้างาน
๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
แพทย์ (สมาชิก TSVIR) ๙,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๕,๕๐๐
แพทย์ (ไม่เป็นสมาชิก TSVIR) ๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ๗,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
นักเรียนแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ๗,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
*นักเรียนแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ต้องอัพโหลดยืนยันสถานะ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียน
หมายเหตุ: ราคาลงทะเบียนรวมค่าเข้างานประชุม, อาหารเบรคและอาหารกลางวัน ไม่รวมค่าที่พักระหว่างการประชุม

การลงทะเบียนแบบกลุ่ม สามารถติดต่อ ได้ที่ registration@apscvir2024.com
หมายเหตุ: การลงทะเบียนแบบกลุ่มต้องมีมากกว่า 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมงานจะต้องกรอกข้อมูลและลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ การแจ้งเตือนจะถูกส่งอัตโนมัติทางอีเมลจากระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครของคุณ

นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

การแจ้งยกเลิกและการขอคืนเงินจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ไปที่ registration@apscvir2024.com
การยกเลิกและการคืนเงินต่อไปนี้สามารถกระทำได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง:

• ผู้ที่ส่งเรื่องการยกเลิกและคืนเงินก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2567 (23:59 GMT+7) : สามารถขอคืนเงินได้ 50% ของค่าลงทะเบียน
• ผู้ที่ส่งเรื่องการยกเลิกและคืนเงินหลังวันที่ 31 มีนาคม 2567 (23:59 GMT+7) : ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้

ระยะเวลาการดำเนินการ

ขั้นตอนการคืนเงินจะใช้เวลาดำเนินการ ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ท่านได้ส่งอีเมลยื่นเรื่องขอยกเลิกลงทะเบียนและขอคืนเงิน
ข้อสังเกต:

คำขอคืนเงินทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยผู้ลงทะเบียนที่เป็นสมาชิกสามัญ, องค์กรที่ชำระเงินหรือผู้ถือบัตรเครดิต หากมีการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน การคืนเงินจะโอนกลับไปยังบัตรเครดิตใบเดิมที่ใช้ หากจำเป็นต้องขอคืนเงินโดยการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากฝ่ายที่ยกเลิก

ใบเสร็จรับเงินและจดหมายเชิญ

ใบเสร็จรับเงินและจดหมายเชิญจะถูกส่งให้พร้อมกับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการปรับแก้จดหมายเชิญ สามารถติดต่อได้ที่: registration@apscvir2024.com